LOADING CLOSE

Wprowadzenie do GIS i teledetekcji w oprogramowaniu QGIS

Szkolenie z popularnego i bardzo dobrze rozbudowanego oprogramowania GIS typu Open Source, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak za pomocą darmowego oprogramowania przeprowadzać analizy przestrzenne, wykorzystując w tym celu mapy wektorowe, mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne i inne źródła danych geograficznych. Trenerzy uwzględniają indywidualne zainteresowania kursantów prowadząc szkolenia w taki sposób, aby maksymalnie dostosować je do ich potrzeb.


Cel szkolenia

Celem szkolenia „Wprowadzenie do GIS i teledetekcji w oprogramowaniu QGIS” jest przybliżenie możliwości programu QGIS oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie potrafił wdrożyć różnorodne narzędzia tego oprogramowania, pozwalające znacznie ułatwić, przyspieszyć i polepszyć rezultaty pracy z danymi przestrzennymi typu GIS, korzystając tylko i wyłącznie z rozwiązań typu Open Source. Ponadto po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań satelitarnych w zakresie gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rolnictwa czy leśnictwa.


Poruszane zagadnienia – część I GIS (16h)

 • Wstęp do oprogramowania QGIS;
 • Konfiguracja ustawień programu;
 • Zapoznanie się ze strukturą warstw w oprogramowaniu;
 • Wykonywanie zadań na danych rastrowych i wektorowych;
 • Zapytania i działania na tabeli atrybutów;
 • Przeprowadzanie selekcji danych poprzez zapytania i działania atrybutowe;
 • Wykorzystanie kalkulatora pól w celu wykonywania matematycznych analiz danych;
 • Poznanie funkcji automatycznego etykietowania obiektów;
 • Selekcja danych z wykorzystaniem zapytań przestrzennych;
 • Wykonywanie prostych analiz przestrzennych bazujących na różnych scenariuszach zdarzeń;
 • Poznanie możliwości dodawania warstw Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS) oraz ich możliwych zastosowań;
 • Zapoznanie się z procesem pobierania i stosowania ,,wtyczek” rozszerzających możliwości aplikacji;
 • Tworzenie kompozycji mapowych z wykorzystaniem oprogramowania QGIS.

 

Poruszane zagadnienia – część II teledetekcja (8h)

 • Charakterystyka obrazu cyfrowego – podstawowe parametry danych teledetekcyjnych (rozdzielczość przestrzenna, spektralna, czasowa i radiometryczna);
 • Źródła danych teledetekcyjnych, zobrazowania ogólnodostępne i komercyjne;
 • Filtracja obrazów – usuwanie szumów, wyodrębnienie krawędzi;
 • Tworzenie kompozycji barwnych i analiza krzywych spektralnych;
 • Integracja danych o różnych rozdzielczościach;
 • Mapa temperatury;
 • Indeksy wegetacji: RVI, NDVI, SAVI (soil), NDSI, LAI;
 • Detekcja zmian (dane z różnych okresów) – urbanizacja, wysuszanie zbiorników wodnych, wylesianie, skutki pożarów;
 • Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.

Czas trwania szkolenia

3 dni


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl