LOADING CLOSE

Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia Spatial Analyst

Szkolenie jest dedykowane osobom zainteresowanym wykonywaniem zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku ArcGIS. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z możliwościami generowania map rastrowych na podstawie danych wektorowych, przeprowadzania analiz statystycznych dla przedstawianych zjawisk czy też automatyzacji procesów z użyciem funkcji ModelBuilder oraz języka Python. Dodatkowo, będzie potrafił dostosowywać dane przestrzenne do swoich potrzeb poprzez generowanie różnorodnych produktów modułu Spatial Analyst czy też wykonywanie analiz wielokryterialnych.


Cel szkolenia

Celem szkolenia „Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia Spatial Analyst” jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi możliwościami wykorzystania oprogramowania ArcGIS w analizach przestrzennych. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił integrować dane przestrzenne różnego typu, generować produkty modułu, oceniać ich dokładność i wykorzystywać je do wykonywania analiz wielokryterialnych – także z użyciem metod automatycznych.


Poruszane zagadnienia

  • Przygotowywanie danych do pracy z programem.
  • Zapoznanie się z różnymi metodami interpolacyjnymi i sposoby ich wykorzystania.
  • Ocena dokładności interpolacji.
  • Reklasyfikacja map rastrowych i ich analiza statystyczna.
  • Generowanie różnych produktów modułu Spatial Analyst takich jak: mapy warstwicowe, nachylenia terenu, ekspozycji, nasłonecznienia, widoczności, cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu.
  • Wykonywanie algebry map i analiz wielokryterialnych.
  • Wykonywanie analiz statystycznych zjawisk takich jak: analizy gęstości, mapy odległości.
  • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem modułu ModelBuilder.
  • Podstawy automatyzacji procesów z użyciem języka Python.
  • Wizualizacja wygenerowanych produktów w postaci modeli 3D.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się


 Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl