Ochrona siedlisk kserotermicznych

W ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, nasza firma wykonuje opracowanie przyrodnicze dla czterech obszarów:

  • Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049 o pow. 18,15 ha
  • Natura 2000 Giebułtów PLH120051 o pow. 6,38 ha
  • Natura 2000 Grzymałów PLH120053 o pow. 15,23 ha
  • Natura 2000 Kalina Mała PLH120054 o pow. 25,64 ha

Przedmiotem ochrony w obszarach jest przede wszystkim priorytetowe siedlisko przyrodnicze – murawy kserotermiczne Festuco-Brometea oraz towarzyszące im zarośla jałowca pospolitego. Ponadto w Grzymałowie stwierdzono występowanie rzadkiego gatunku storczyka – obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.

W 2014 roku prace objęły częściową inwentaryzację roślin naczyniowych i siedlisk przyrodniczych. Zaproponowano też program najpilniejszych działań ochronnych na lata 2014-1017, w których znalazło się odkrzaczanie, koszenie, jak również wypas owiec i kóz. Zadania te ukierunkowane są na powstrzymanie procesu naturalnej sukcesji roślinnej, która jest jednym z największych zagrożeń dla muraw kserotermicznych.

W 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000. Prace nad dokumentacją są w toku i obejmować będą również 2017 rok. W terenie trwają prace inwentaryzacyjne i monitoringowe cennych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych. Od 2016 roku na terenie muraw kserotermicznych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Krakowa prowadzi również wypas owiec i kóz. Obszary zakwalifikowane do tego zabiegu zostały wskazane przez nas w opracowaniu.

Podobne projekty

Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa
Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia