Lokalizacja:

Rimini, Kraków, Taipei

Czas opracowania:

1 lipca 2018 - 31 grudnia 2021

Produkt końcowy:

Innowacyjna platforma technologiczna

LIFE URBANGREEN – Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zieleni w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu

Głównym celem projektu LIFE URBANGREEN jest stworzenie oraz zoptymalizowanie innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi.

Podczas projektu istniejąca platforma GreenSpaces (wcześniej R3 TREES) zostanie zintegrowana z pięcioma innowacyjnymi komponentami zarządzania, których celem będzie:

  • optymalizacja zużycia wody w celu zmaksymalizowania usług ekosystemowych,
  • zmniejszenie śladu węglowego związanego z działaniami konserwacyjnymi poprzez bardziej efektywne planowanie pracy,
  • zdefiniowanie usług ekosystemowych dostarczanych przez tereny zieleni miejskiej,
  • monitorowanie stanu zdrowotnego drzew za pomocą danych teledetekcyjnych,
  • zwiększenie udziału obywateli w ekologicznym zarządzaniu miastami.

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z obszarami zieleni miejskiej, maksymalizując tym samym korzyści ekologiczne.

Zintegrowana platforma zostanie przetestowana w Rimini (Włochy) i w Krakowie, które zostały wybrane jako miasta referencyjne dla ciepłego klimatu umiarkowanego i kontynentalnego.

Miasto Taipei powieli działania projektowe na obszarze pilotażowym na Tajwanie na własny koszt. Test w różnych strefach klimatycznych zapewni dobrą możliwość przenoszenia działań projektowych w krajach o podobnych warunkach środowiskowych i klimatycznych.

Oczekiwane rezultaty:

  • zmniejszenie emisji spalin – ograniczenie ruchu pojazdów dzięki bardziej wydajnemu planowaniu prac konserwacyjnych,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – dzięki zdrowym drzewom z większymi liśćmi, pochłaniającymi większe ilości zanieczyszczeń,
  • zwiększone wiązanie węgla w biomasie i w glebie – przez drzewa miejskie zarządzane innowacyjnymi metodami, w porównaniu do drzew słabo utrzymywanych,
  • obniżenie temperatury powietrza – na obszarach zarządzanych innowacyjnymi metodami, w porównaniu z obszarami zarządzanymi w tradycyjny sposób.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Eu­ro­pej­skiej w ramach In­stru­men­tu Fi­nan­so­we­go LIFE CCA/IT/000079 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Publikacja „Drzewa w zieleni miejskiej” to zbiór artykułów z zakresu nauk przyrodniczych i dendrologii, prezentujący nowatorskie koncepcje, rzadko spotykane w codziennej pracy z zakresu zarządzania zielenią miejską. Raport podsumowuje prace, które zostały wykonane w ciągu ostatnich trzech lat w trakcie trwania projektu. Obejmuje on kompleksowe informacje dotyczące efektywnego zarządzania terenami zieleni.

Partnerzy

Podobne projekty

SaLMaR – Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych
Budowa modeli 3D budynków w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)