Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziliśmy w 2015 roku monitoring przyrodniczy w zakresie oddziaływania autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8 na dwa kompleksy leśne: Las Pilczycki (Obszar Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069) oraz Las Zakrzowski.

Prace obejmowały ocenę stopnia defoliacji i stanu zdrowotnego drzewostanów jak również weryfikację stanu zachowania siedlisk przyrodniczych. Stan drzew oceniany był na stałych powierzchniach umieszczonych w siatce kwadratów w odległości 50 i 150 m od drogi.

Ocena stanu lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia prowadzona jest co trzy lata w ramach analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia.

Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa
Monitoring pszonaka pienińskiego