Ochrona muraw kserotermicznych

W ramach dalszych działań projektu ,,Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, nasza firma wykonała opracowanie przyrodnicze dla dwunastu obszarów:

Naszym zadaniem było wykonanie:

– monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony wymienionych powyżej obszarów Natura 2000
– monitoringu skuteczności podejmowanych działań ochronnych
– ocena tempa zmian zachodzących w siedliskach przyrodniczych w wyniku procesów naturalnych

Linie energetyczne – ortofotomapy
VistulaStudy