Lokalizacja:

Niemcy

Czas opracowania:

200 h, 20 dni roboczych

Produkt końcowy:

Ortofotomapa o pikselu 5 cm

Linie energetyczne – ortofotomapy

Celem projektu było wykonanie ortofotomap na odcinku 124 kmb na potrzeby inwentaryzacji linii energetycznych na terenie Niemiec. Na podstawie materiałów źródłowych – chmury punktów ALS o wysokiej gęstości i zdjęć lotniczych opracowaliśmy ortofotomapy o pikselu terenowym 5 cm. Materiały posłużyły do dalszych prac inwentaryzacyjnych.

Podobne projekty

Linie energetyczne – klasyfikacja
Ochrona muraw kserotermicznych