SaLMaR – Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych

Firma ProGea Consulting, będąca członkiem konsorcjum naukowego, złożonego z placówek naukowych i firm (ze strony polskiej: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza i Główny Instytut Górnictwa; ze strony niemieckiej: Uniwersytet Friedrich-Schiller, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-schung GmbH, Codematix GmbH i GDS GmbH) zrealizowała projekt badawczy o tytule: „Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych” (ang. Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments, akronim SaLMaR), którego koordynatorem po stronie polskiej był Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach –  Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie – MOB.

SaLMaR był jednym z siedmiu projektów badawczych, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt był realizowany równolegle na terenie Polski i Niemiec i dotyczył zrównoważonego zarządzania zbiornikami wodnymi w tych krajach. Celem projektu było zlokalizowanie i wskazanie za pomocą hiperspektralnych i termalnych technik teledetekcyjnych źródeł zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz wyznaczenie optymalnych sposobów ich eliminacji. Pondto były one weryfikowane w terenie oraz parametryzowane i hierarchizowane, z uwzględnieniem wyników klasyfikacji obiektowej (OBIA) obszarów otaczających dany zbiornik. Wypracowane zostały spójne kryteria ekologiczno-gospodarcze oraz strukturalno-użytkowe umożliwiające zrównoważony rozwój obszaru, wraz z optymalizacją jego funkcji, zwłaszcza pod kątem rozwoju turystyki, sportu i rekreacji. Opracowano warianty zagospodarowania ziemi, w tym użytków rolnych pod kątem jakościowo-ilościowej optymalizacji zasobów wodnych, których zmienność symulowana była za pomocą modelu zlewniowego.
Zgromadzone w projekcie wyniki transformowane były do zainteresowanych grup użytkowników między innymi poprzez wdrożenie i udostępnienie (przez Internet) Systemu Informacyjnego Zlewni Zbiorników Wodnych (RBIS).

Firma ProGea Consulting odpowiedzialna była przede wszystkim za klasyfikację obiektową (OBIA, ang. Object Based Image Analysis) zobrazowań teledetekcyjnych, m.in. wysokorozdzielczych zobrazowań RapidEye oraz obrazów hiperspektralnych AISA.

Oficjalna strona projektu dostępna pod adresem http://www.geoinf.uni-jena.de/7659.0.html?&L=2

Podobne projekty

VistulaStudy
Dom jednorodzinny w BIM – okolice Krakowa