Lokalizacja:

Czas opracowania:

Produkt końcowy:

Waloryzacja przyrodnicza kamieniołomów Mydlniki oraz Bodzów

W 2019 roku na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opracowaliśmy ekspertyzę dotyczącą oceny przyrodniczej planowanego użytku ekologicznego „Kamieniołom Mydlniki” oraz fragmentu projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kamieniołom Bodzów i Góra Św. Anny”.

Waloryzacja przyrodnicza polegała na zinwentaryzowaniu obu tych obszarów pod kątem występowania chronionych, zagrożonych i rzadkich w skali kraju gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Ponadto skartowano i scharakteryzowano zbiorowiska roślinne. Za najcenniejsze uznano fragmenty ciepłolubnych muraw z klasy Festuco-Brometea, porastających strome wapienne ściany kamieniołomów. Ich istnieniu zagraża postępująca sukcesja wtórna, stąd konieczne jest podjęcie działań z zakresu ochrony czynnej.

Podobne projekty

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość
Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”